Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Praktijkadres:
Herengracht 162-2
1016 BP Amsterdam

Webadres:
oscaraberson.nl

KvK: 81080506
BIG registratie: 29036810830

BTW id nr: nl002131962B82
Lidmaatschap NVRG: 13542
Lidmaatschap EFT Nederland

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Relatietherapie praktijk Oscar Abserson die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die gebruikt maakt van diensten;

Diensten: alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder relatietherapie en andere vormen van begeleiding dan wel advisering in het kader van de opdracht;

Cliënt: de persoon die deelneemt aan een therapie of begeleidingstraject, van welke aard dan ook, indien hij niet de opdrachtgever is. In meeste gevallen vallen cliënt en opdrachtgever samen.

2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uit­drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Met de opdrachtgever ofwel cliënt gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaat­verplichting waarbij de opdrachtnemer gehouden is aan de Beroepscode van de NVRG. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

4. Contractduur en opzegging

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd; Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst mondeling dan wel schriftelijk opzeggen. Hiervoor geldt geen opzegtermijn.

5. Wijziging van overeenkomst

Indien het blijkt dat voor een gedegen uitvoering noodzakelijkheid vereist wordt voor wijzigingen of aanvullingen, zullen beide partijen tijdig in overleg gaan; N.a.v. punt 1 kan de tijd daartoe worden gewijzigd. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie; Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

7. Intellectueel eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, handelsnaam- of andere rechten van intellec­tueel eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder resp. eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend Relatietherapie praktijk  Oscar Aberson, Systeemtherapeut, Lid NVRG, lid EFT Nederland gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever is verstrekt, zonder deze te vermenigvuldigen, wijzigen of aanvullen. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering binnen de therapie opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij intervisie of gebruiken voor scholingsdoeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en herkenbare informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

8. Betaling

Betaling dient te geschieden door overmaking van de verschuldigde geldsom binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de sessie.

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.

In geval van betalingsverzuim is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daar op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. Incasso

In geval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Vergoeding van gemaakte kosten zoals hierboven genoemd, bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.

10. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van opdracht­nemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. Elke aansprake­lijkheid van opdracht­nemer voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van elke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11. Annulering sessie

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een traject of sessie te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan opdrachtgever toestemming verleend voor automatische bewerking van verkregen persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten.

13. Geschillen

Op iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In zake van een geschil zal eerst door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever worden getracht dit te beslechten. N.a.v. onvoldoende resultaat m.b.t punt 2 heeft de opdrachtgever het recht een beroep te doen op de Wkkgz De NVRG heeft voor haar leden deze klachten en geschillenregeling onder­gebracht bij de koepelvereniging P3NL.

14. Privacy beleid conform AVG-wetgeving

Relatietherapie praktijk Oscar Aberson hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy wil ik een heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.

Verwerking van uw persoonsgegevens is enkel beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Ik vraag om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor verleent.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van de praktijk. Verwerking van persoonsgegevens van de client .

Persoonsgegevens van cliënt worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratief doeleinde; Communicatie over huiswerk en/afspraken; Uitvoering geven aan het behandelplan. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht aan de hand van de ingebrachte hulpvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam en achternaam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en emailadres. Informatie over de gezinssamenstelling en persoonsgegevens van andere gezinsleden indien dit de opdracht dient van de ingebrachte hulpvraag. De praktijk is verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor een duur van 15 jaar.